BURSLAR

 

 

 

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kent Üniversitesi’nde Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara teşvik etmek, spor ve sanat dallarında başarılı öğrencileri destekleyerek ulusal ve uluslararası alanlarda Kent Üniversitesi’nin adını duyurmaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kent Üniversitesi’nde Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile İstanbul Kent Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen,

 

a) Burs: Bir akademik yılı öğrenim ücretlerinden yapılan indirimi veya öğrencilere sağlanan ek ayni veya nakdi desteği,

 

b) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

 

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

ç) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

 

d) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Üniversitesi Senatosunu,

 

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

 

f) Burs Komisyonu: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen komisyonu ifade eder.

 

Burs Komisyonu

MADDE 5-  (1)  Burs Komisyonu,  Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında,  Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı, Öğrenci İşleri Direktörü, Mali İşler Direktörü, Sağlık Kültür ve Spor Direktöründen ve Rektör tarafından atanacak akademik danışman ve/veya öğretim elemanlarından oluşur.

(2)  Burs komisyonu; ön lisans,  lisans ve lisansüstü burslarını değerlendirmek üzere görev yapar.  Burs ve indirimlerin büro işlemleri,  Sağlık,  Kültür ve Spor Direktörlüğü, ödeme ve takip işlemleri ise Mali İşler Direktörlüğü tarafından yürütülür.

(3)  Burs komisyon toplantıları her akademik yıl için Güz Dönemi başlangıcında ve Bahar Dönemi başlangıcında birer kez toplanır. Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş yapan öğrencilerin başvurularını değerlendirmek için ayrı bir burs komisyon toplantısı gerçekleştirilir.

Temel İlkeler

MADDE 6 - (1) Bu yönergede belirlenen burs miktar ve oranları her eğitim yılı başında Burs Komisyonu tarafından yeniden gözden geçirilir. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu ve müteakiben Mütevelli Heyet onayına Genel Sekreterlikçe sunulur.

(2)  Her öğrenci girdiği yılda uygulanan burs yönergesi esaslarına tabidir ve girdiği yılın burs koşullarıyla değerlendirilir.

 

 

Burs Başvuruları

MADDE 7- (1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, Ek-1’de örneği yer alan Burs Başvuru Formunu doldurarak ve komisyon tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne verir.

(2) Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve Bilgileri de toplayarak incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonuna gönderir.  Komisyon,  başvuruları İnceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe gönderir.

(3) Mütevelli Heyetince onaylanan kararlar Rektörlük tarafından, gereği için Mali İşler Direktörlüğüne; bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

            ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BURSLAR

 

Üniversiteye Giriş Bursu

MADDE 8– (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, Kılavuz da yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen tam veya kısmi burslardır.

a) Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamın,

b) %75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü,

 c) %50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını,

d) %25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

 

(2) Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

(3) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksızdır ve öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans/ lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl,  not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder ve mevcut olması halinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının bir yılını da kapsar.

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girerek üniversitemizi yeniden kazanan burslu öğrencilerimiz, Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs haklarını kaybeder.

(5) Bu burslar; çift ana dal programında ve yaz okulunda da aynı oranda uygulanır.

 

YKS Derce Bursu

MADDE 9 - (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç); bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle (Güz, Bahar yarıyılı) verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.

(2) SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500 arasına 1500 TL, 2501-5000 arasına 1000 TL, 5001-7500 arasına 1500 TL, 7501-10000 arasına 500 TL nakit burs verilir.

(3)  DİL puan türünde; ilk 10’a girenlere 2000 TL, 11-100’e girenlere 1500 TL, 101-200’e girenlere 1000 TL, 201-300’e girenlere 750 TL, 301-500’e girenlere 500 TL, nakit burs verilir.

(4) SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 2000 TL, 101-500’e girenlere 1500 TL, 501-1000’e girenlere 1000 TL, 1001-2500’e girenlere 750 TL, 2501-5000’e girenlere 500 TL nakit burs verilir.

(5) Bu burslar; Öğrencinin,

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,

c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması halinde kesilir.

 

(6) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(7) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

 

Akademik Başarı Bursu

MADDE 10- (1) Öğrencilere, Üniversitemizde kayıtlı oldukları programlardaki akademik başarı durumlarına göre, normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.

(2) Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek bulunmamaktadır.

(3) Öğrenci İşleri Direktörlüğü akademik başarı bursunu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılsonunda bütünleme itiraz süresi bittikten sonra belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

(4) Her akademik yılsonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm dersleri alıp başaran,  ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.75 ve üzeri olan, bölüm/programında tam burslu öğrenciler hariç (Bölüm/programda öğrenci sayısı 10 ve daha az ise sadece birinci öğrenciye, öğrenci sayısı 11-25 dâhil ise ilk iki sıraya giren öğrencilere, öğrenci sayısı 26 ve üzeri ise ilk üçe giren öğrencilere) sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %50, ikinciye %30 ve üçüncüye %20 oranında akademik başarı bursu verilir.

 

(3) Akademik başarı bursu verme kriterleri;

a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,

b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,

c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dâhil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile değişim programlarında alınan dersler hariç),

ç) Yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,

d) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz (Uyarma ve kınama cezası hariç),

e) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde merkezi sınav başarı sırası yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt tiplerinin farklı olması durumunda ise orta öğretimden yeni mezun olan öğrenciye öncelik verilir.

f) Çift ana dal ve/veya yan dal yapan öğrencilerin yalnızca ana dal ortalaması ve ana dal ders yükü dikkate alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BURSLAR

 

  Lisans Mezunu Öğrencilerimize Yönelik Burs

MADDE 11-  (1)  Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan öğrencilerden üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilenlere, mezuniyet genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olmak şartı ile öğrenim ücreti üzerinden; bölüm birincilerine %90, bölüm ikinci ve üçüncüsüne %70 oranında indirim yapılır. Diğer üniversitelerin lisans programlarından dereceye girerek mezun olan öğrencilerden üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilenlere, mezuniyet genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olmak şartı ile öğrenim ücreti üzerinden; üniversite birincilerine %90, fakülte birincilerine %70 ve bölüm birincilerine %50 oranında indirim yapılır.

 

(2) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamalarına bakılmaksızın bölüm birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine öğrenim ücreti üzerinden %75 oranında indirim yapılır.

 

(3) Üniversitemizin lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere mezuniyet genel not ortalamalarına ve mezuniyet derecelerine bakılmaksızın öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

 

Lisansüstü Giriş Bursları

MADDE 12- (1) İlgili enstitü yönetim kurulunun önerisi, Burs Komisyonu uygunluğu, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyet kararıyla uygun görülen lisansüstü programlara burslu kontenjan tahsisi yapılabilir.

 

Kurum Çalışanlarına Uygulanan Burslar

MADDE 13- (1) Anlaşmalı kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %50’a varan oranlarda indirim yapılabilir.

 

(2)  En az 10 kişilik grup kayıtlarında %10 ilave indirim yapılabilir.

 

(3) Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER BURSLAR

 

Spor Başarı Bursu

MADDE 14- (1) Spor başarı bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor başarı bursları bölüm ve programlardan hangilerine spor başarı bursu verileceği her akademik yılbaşında Burs Komisyonunun teklifi ile Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

 

 

(2) Spor başarı bursu verme kriterleri;

 

  • Aşağıdaki gruplarda bulunan kriterleri karşılayan sporculara öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim sağlanmaktadır;

 

1.Grupta; Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular

 

2.Grupta; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, EUSA (Avrupa Üniversite Sporları) tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular

 

3.Grupta; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları ve Balkan Şampiyonaları, İslam Oyunları, Uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalar, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

 

b) Son üç yıl içerisinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, A sınıfı millilik belgesi sahibi öğrencilere, oldukları dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %75’e kadar indirim yapılabilir.

 

c) Üniversitenin okul takımlarında yer  alarak Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en  üst  kategorisinde ferdi veya  takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücretinin % 30’na kadar indirim yapılabilir.

 

(3) Spor başarı bursu bir yıl  için verilir, bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir.

 

 (4) Spor başarı bursu;

 

a)  Öğrencinin üst üste iki yarıyıl genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b)  Disiplin cezası almış olması, (Uyarı ve kınama cezası hariç)

c)  Öğrencinin kendi isteği ile  üniversite takımdan ayrılması veya üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden takımdan çıkarılması,

ç)  Bursu  almaya  hak  kazandıran  başarının  devam  ettirilememesi  durumunda,     Sağlık,  Kültür  ve   Spor Direktörlüğünün önerisi ile sona erer.

 

Sanat Başarı Bursu

MADDE 15- (1) Sanat başarı bursu, güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir.

 

(2) Sanat başarı bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Burs Komisyonunun teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

 

Destek Bursu

MADDE 16-  (1)   Burs Komisyonu, her akademik yılın başında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu, eğitim-öğretim ücretinden verilen burs oranında düşülür, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir. Destek bursu başvuruları, her akademik yılın başlanmasına bir ay kala Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne yapılır. Destek bursunun kapsamı ve oranı her akademik yıl öncesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 

Yatay Geçiş Bursu

MADDE 17- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemiz lisans ve ön lisans bölüm/programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans ve ön lisans bölüm/programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve ön lisans bölüm/programının aynı yıldaki kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esasları” çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve ön lisans bölüm/programının ilgili yıldaki YKS puanının karşılık geldiği kısmi burslu programına, ilgili burs oranıyla yerleştirilir. Kısmi bursun hangi bölüm ve programlar da uygulanacağı Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) YKS puanı ücretli programa karşılık gelen öğrenci de %25 Burslu olarak yerleştirilir, bu kural üniversitemiz öğrencileri için uygulanmaz.

(3) Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen kısmi burs, kayıt yaptırılan lisans ve ön lisans bölüm/programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl devam eder.

(4) Öğrencinin daha önceki lisans ve ön lisans bölüm/programında geçirmiş olduğu süre, normal öğrenim süresine dâhil edilir.

 

Kurum İçi Yatay Geçiş

MADDE 18-   Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları ile ilgili şartlar burs komisyonu tarafından belirlenir ve yatay geçiş başvuruları başlamadan önce duyurulur.

 

Kardeş ve Eş Bursları

MADDE 19- (1) Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

 

 Personel Bursları

MADDE 20- (1) Üniversitemizde çalışan personele, Üniversitemizin  lisansüstü programına kayıt                yaptırmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %75 oranında indirim yapılır.

 

(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına, üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %40 indirim yapılır.

 

Diğer Burslar

MADDE 21- (1) Üniversitemiz ön lisans/lisans, lisansüstü bölüm/programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran, tam bursa hak kazananların dışındaki şehit eşi veya çocukları ile gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına kayıt hakkı kazandıkları puan türüne göre, her akademik yıl öncesinde Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek kontenjan ve oran dâhilinde burs sağlanır. Şehit veya gazi belgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir. Şartları, kontenjanları ve burs oranı her  akademik yıl öncesinde Üniversite Yönetim  Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Engel süresi geçici olamayan engelli öğrencilere, engel oranı düzeyinde burs verilir. Bu burs eğitim süresi boyunca devam eder.

 

Özel Burslar

MADDE 22- (1) İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.

 

Bursların Kesilmesi

MADDE 23- Öğrencinin disiplin suçu işleyerek okuldan herhangi bir uzaklaştırma cezası alması halinde izleyen yarıyılda bursu kesilir. Öğrencinin ikinci bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alması veya yüz kızartıcı suçlar nedeniyle adli yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılması halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

 

   BEŞİNCİ BÖLÜM

  SON HÜKÜMLER

 

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 24-  (1)  Mütevelli Heyetinin 08.05.2018 tarih ve 2018/15 sayılı kararı ile kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu yönerge, Üniversite Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.